A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мурафська громада
Вінницька область, Жмеринський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ "ЦНАП"

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням 31 сесії 8 скликання

Мурафської сільської ради

від 29.06.2023 року № 1163

Сільський голова

Мурафської сільської ради

_______________ Олег Літвіненко

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Відділ «Центр надання адміністративних послуг Мурафської сільської ради Жмеринського району Вінницької області» (далі – Центр) є виконавчим органом Мурафської сільської ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

 

1.2.Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Мурафською сільською радою (далі – місцевою радою).

 

1.3.Центр підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові, керуючому справами виконавчого комітету сільської ради.

 

1.4.Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, має право відкривати та закривати  рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

 

1.5.Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», нормативно-правовими актами Президента України , Кабінету Міністрів України, Міністерства цифрової трансформації України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями Мурафської сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

1.6.Центр, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з органами виконавчої влади, іншими виконавчими органами утвореними сільською радою, структурними підрозділами й апаратом ради, постійними комісіями сільської ради, територіальними органами міністерств, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

1.7.Центр утримується за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади, та державного бюджету, інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

 

1.8.Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру.

 

1.9.У випадку припинення діяльності Центру (ліквідація. злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються до сільського бюджету або одній чи кільком неприбутковим організаціями відповідного виду, визначених рішенням Мурафської сільської ради.

 

1.10.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

 

1.11.Повна назва: Відділ «Центр надання адміністративних послуг Мурафської сільської ради Жмеринського району Вінницької області».

 

1.12.Скорочена назва: ЦНАП Мурафської сільської ради.

 

1.13.Місце знаходження: 23530, Вінницька область, Жмеринський район, село Мурафа, вулиця Коцюбинського, будинок 23.

 

 

 

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

2.1.Центр:

 

2.1.1.Реалізовує політику розвитку системи надання адміністративних послуг на території Мурафської сільської територіальної громади.

 

2.1.2.Розробляє пропозиції щодо концепції надання адміністративних послуг.

 

2.2. Основними завданнями Центру є:

 

2.2.1.Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

2.2.2.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

2.2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

 

2.2.4.Розширення співпраці та взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2.2.5.Вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі.

 

2.2.6.Використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних послуг в он-лайн режимі.

2.2.7.Ведення переліку адміністративних послуг у Мурафській сільській раді та внесення змін і доповнень.

 

2.2.8.Забезпечення виконання рішень Мурафської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до відання Центру.

 

2.2.9.Участь у розробці програм соціально-економічного розвитку Мурафської сільської територіальної громади.

 

2.2.10.У межах своєї компетенції розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій.

 

2.2.11.Здійснення ведення  бухгалтерського обліку та звітності у Центрі.

 

2.2.12.Забезпечення введення діловодства та організацію контролю  за виконанням документів у Центрі.

 

2.2.13.Забезпечення організації електронного документообігу та функціонування оргтехніки у Центрі.

 

2.2.14.Забезпечення функціонування системи управління якості та виконання  вимог документації системи управління якості.

 

2.2.15. Здійснення  моніторингу  якості  надання адміністративних послуг.

 

2.2.16.Організація підвищення кваліфікації працівників Центру.

 

2.2.17.Інші завдання визначені законами України, підзаконними нормативними актами, актами Мурафської сільської ради та її виконавчого комітету.

 

 

 

3.ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ЦЕНТРУ

 

3.1.Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

3.2.Центр може забезпечувати надання адміністративних  послуг адміністратором або безпосередньо суб’єктом надання послуг в Центрі надання адміністративних послуг, його територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях адміністратора.

 

3.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються в Центрі, визначається та затверджується рішенням сільської  ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи сільської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи центральних органів виконавчої влади).

 

3.4.3міни до затвердженого переліку адміністративних послуг вносяться рішенням виконавчого комітету сільської ради.

На основі узгоджених рішень у Центрі забезпечується надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, територіальних громад, обласних, районних адміністрацій та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством України.

 

3.5.У Центрі за рішенням Мурафської сільської ради, виконавчого комітету Мурафської сільської ради, розпорядженням сільського голови може здійснюватися прийом суб’єктів звернень та надання послуг, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, а також прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до компетенції Мурафської сільської ради та її виконавчого комітету.

 

3.6.Суб'єкт    звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи виконавчого органу Мурафської сільської ради, який організовує надання адміністративних послуг.

3.7.Готує  матеріали для розгляду відповідних постійних депутатських комісій.

3.8.Бере       участь у розгляді судових справ у порядку встановленому процесуальним законодавством.

3.9.Забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень, запитів на публічну інформацію, скарг громадян, юридичних осіб, органів влади вищого рівня з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів.

3.10.Забезпечує ведення належної роботи з матеріалами для службового користування та з матеріалами, що містять державну таємницю.

3.11.Розробляє нормативно-правові акти з питань надання адміністративних послуг, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.

3.12.Здійснює делеговані йому сільською радою та виконавчим комітетом сільської ради повноваження.

 

3.13.Посадові особи Центру зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись етичного кодексу посадових осіб виконавчого комітету Мурафської сільської ради.

3.14.Порушення етичного кодексу посадових осіб виконавчого комітету Мурафської сільської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

 

3.15.Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України.

3.16.Права Центру:

3.16.1.Отримувати відомості з баз даних центральних (територіальних) органів влади для належного надання адміністративних послуг.

 

3.16.2.Одержувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

3.16.3.Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Мурафської сільської ради, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.16.4. Надавати пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедури надання послуг.

3.16.5.Вимагати   від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для розгляду керівництвом сільської ради.

3.16.6 Скликати   наради з питань, що знаходяться в його компетенції.

3.16.7.Видавати   у межах своїх повноважень, на підставі і на виконання чинного законодавства накази і контролювати їх виконання.

3.16.8.Укладати   цивільні та господарські договори, від свого імені вчиняти інші правочини, набувати майнових та немайнових прав, виконувати обов’язки, в порядку встановленим цим Положенням та вимогам чинного законодавства.

3.16.9. 3вертатися до суду у порядку, встановленому законодавством.

3.16.10.Бути         учасником цивільного, господарського, адміністративного процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинними законодавством України.

3.16.11.Подавати           пропозиції сільському голові Мурафської сільської ради щодо преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних та професійних свят, ювілейних дат, згідно з діючим законодавством України.

3..16.12.Центр має право користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством України.

3.17.Адміністратор         має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

3.18.Основними завданнями адміністратора є:

3.18.1.Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

3.18.2.Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.18.3.Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку  суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг.

3.18.4.Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

 

3.18.5.Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

 

3.18.6.Надання    адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.18.7.Надання    адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

3.18.8.Виконувати          інші повноваження, передбачені законодавством України, рішенням Мурафської сільської ради, рішенням виконавчого комітету Мурафської сільської ради, розпорядженням сільського голови.

3.19.Адміністратор має право:

3.19.1.Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.19.2.Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.19.3.Інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

3.19.4.Посвідчувати       власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

3.19.5.Порушувати         питання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

3.19.6.Отримувати відомості з баз даних центральних (територіальних) органів влади для належного надання адміністративних послуг.

3.19.7.Від            імені виконавчого комітету сільської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення, в межах повноважень.

3.19.8.Має інші права, передбачені законодавством України.

 

4.СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

4.1.Загальна структура Центру затверджується рішення Мурафської сільської ради.

4.2. Положення про Центр затверджується рішенням сільської ради.

4.3.Центр   очолює начальник Центру (далі - начальник), який
призначається і звільняється з посади сільським головою в порядку,
визначеному законодавством України.

4.4.Посадові особи, що працюють в Центрі є посадовими
особами місцевого самоврядування, що  призначаються та звільняються з посади сільським головою в порядку визначеному законодавством України. Всі працівники Центру діють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником за погодженням з керуючим справами виконавчого комітету сільської  ради.

4.5.На час відсутності начальника Центру виконання його обов’язків покладається на одного із адміністраторів.

4.6.Гранична       чисельність і фонд оплати праці працівників та
асигнування на утримання Центру затверджуються у встановленому
порядку.

 

5.ПОВНОВАЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРУ

 

5.1.Начальник Центру:

-Здійснює керівництво Центром і несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій;

-Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходи до підвищення ефективності роботи Центру;

-Подає на затвердження сільському голові кошторис, пропозиції щодо штатного розпису Центру;

-Подає на розгляд сільської ради пропозиції щодо загальної структури Центру;

-Організовує роботу працівників Центру, розподіляє посадові обов’язки між працівниками;

-Координує діяльність працівників, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

-Без доручення діє від імені Центру та представляє його інтереси в усіх установах і організаціях, у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами;

-В межах своїх повноважень видає відповідні довіреності працівникам Центру;

-В межах своїх повноважень видає накази, укладає договори/угоди від імені Центру;

-Розпоряджається майном, бюджетними та іншими коштами у встановленому законодавством порядку та в межах затвердженого кошторису Центру та бюджетних призначень;

-Затверджує за погодженням з керуючим справами виконавчого комітету сільської ї ради положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;

-Вносить пропозиції сільському голові щодо заохочення та притягнення до відповідальності працівників Центру, проведення відповідних навчань;

-Звітує про роботу Центру перед виконавчим комітетом та сільською радою

-Здійснює контроль за інформаційним забезпеченням діяльності Центру;

-Організовує роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення заходів;

-Сприяє створенню належних умов праці у Центру, вносить пропозиції керівництву сільської ради щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

-Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників Центру;

-Може здійснювати функції адміністратора;

-Вирішує інші питання в межах своїх повноважень та доручень керівництва сільської ради;

-Здійснює особистий прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій у визначений час.

 

6.ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 

6.1.Накази начальника Центру, що суперечать Конституції та Законам України, актам Президента україни, Кабінету Міністрів Україну, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільською радою.

 

6.2.3 метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг, рішенням Мурафської сільської ради можуть утворюватися віддалені робочі місця адміністраторів.

6.3.Час прийому суб’єктів звернень у Центр визначається рішенням Мурафської сільської ради з дотриманням норм чинного законодавства України.

6.4.Час прийому суб’єктів звернень у Центр є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються в Центрі, територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях адміністратора.

6.5.У віддалених робочих місцях адміністраторів час прийому суб’єктів звернень визначається рішенням Мурафської сільської ради з дотриманням норм чинного законодавства України.

6.6.У Центрі та у віддалених робочих місцях адміністраторів надаються адміністративні послуги (консультації) іноземним громадянам відповідно до чинного законодавства України.

6.7.У Центрі здійснюють прийом громадян працівники інших виконавчих органів сільської ради, перелік структур, час та дні прийому визначаються розпорядженням сільського голови.

6.8.У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг через касу банку, термінали самообслуговування, РОБ-термінали).

6.9.У Центрі може бути запроваджено надання адміністративних послуг за допомогою сервісу «Мобільний адміністратор» за принципом віддаленого робочого місця адміністратора. Порядок надання адміністративних послуг за допомогою такого сервісу визначається розпорядженням сільського голови.

6.10.Працівники Центру забезпечуються іменним штампом та ідентифікатором. У тимчасове користування видається корпоративний (фірмовий) одяг.

6.11.Працівники Центру діють в межах повноважень визначених посадовими інструкціями, що затверджується у встановленому порядку.

6.12.Організація роботи Центру, віддалених робочих місць адміністраторів здійснюється відповідно до Регламенту Центру, що затверджується рішенням Мурафської сільської ради.

6.13.Діловодство у Центрі ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогам чинного законодавства.

 

                 Секретар ради                                     Зоя КУЦОЛАПСЬКА

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь